VILKÅR FOR TILMELDING

Tilmelding sker via vores Bookingsform.

Når tilmelding er sendt betragtes denne som bindende og er således underlagt vilkårene for framelding og tilbagebetaling.

Tilmelding er ingen garanti for at der er en ledig plads, for at være sikker på en plads på det ønskede kursus anbefales tilmelding at ske snarest muligt. Såfremt der ikke er en ledig plads annullerer FMS tilmeldingen.

 

 

BETALING

Alle betalinger skal ske i Dansk valuta (DKR)

Betaling til og fra Frontmed sker via bankoverførsel (FMS fremsender en faktura, med 7 dages betalingsfrist).

Tilmeldingen er endelig når betaling af fulde kursus pris har fundet sted og deltageren har modtaget en e-mail der bekræfter modtagelsen.

 

 

Framelding

FMS anerkender at der i særlige situationer kan opstå ændringer som kursisten ikke har kunnet forudsiges. Vi vil i disse situationer gøre vores bedste for at finde en tilfredsstillende løsning for de involverede parter. Hvis en deltager ønsker at framelde sig en aktivitet er følgende vilkår gældende.

Alle frameldinger skal være skriftlige og bekræftes skriftligt af FMS.

Ved framelding 60 dage eller mere, regnet fra kursusstart, refunderes betaling fratrukket et administrationsgebyr på kr. 500,00 kr. pr. kursusplads. Flyttes pladsen til et senere kursus betales et administrationsgebyr på kr. 500,00.

Ved framelding 60 mellem 40 dage før kursusstart refunderes betaling, fratrukket et gebyr på 50 %. Kursuspladsen kan ikke flyttes til et senere kursus.

Ved framelding 39 dage eller mindre, regnet fra kursusstart, refunderes betaling ikke. Kursuspladsen kan ikke flyttes til et senere kursus.

Hvis det er muligt at finde en anden deltager kan denne overtage pladsen fratrukket et gebyr på kr. 995,- ekskl. moms.

 

 

Aflysning af kursus

Frontmed forbeholder sig ret til at aflyse enhver aktivitet helt frem til aktivitetens startdato. Dette uanset årsag til aflysningen.

Aflysning grundet manglende tilmeldinger vil normalt ske med ca. 30 dages varsel

I tilfælde af at Frontmed aflyser, refunderes alle betalinger for aktiviteten. Kursuspladsen kan, efter ønske og uden beregning, flyttes til et senere kursus. 

Denne refundering/flytning frigør Frontmed fra yderligere krav om kompensation, herunder også krav om dækning af udgifter til rejse, hotel eller andre omkostninger forbundet med deltagelsen i en aktivitet

 

 

Deltagelse

Deltagelse i kurserne afholdt af Frontmed sker på deltagerens eget ansvar. En erklæring herpå modtages i kursuspakken. Denne returneres i underskrevet stand på kursets første dag. Dette er et krav for forsat at deltage i undervisningen.

Under kurset læres teknikker og procedurer der kræver fysisk kontakt og behovet for blotlæggelse af huden. Dette sker naturligvis under hensyn til den enkelte elev og dennes grænse. Eleven kan til enhver tid sige fra til disse procedurer eller øvelser. Dog er det vitalt for alle elevers kursusudbytte at gennemføre øvelserne.

Ligeledes kan der på enkelte kurser forekomme brug af kanyler og andre invasive procedurer. Dette sker under supervision af sundhedsproffesionelle på lægelig delegation. Deltagelse på disse kurser forudsætter at deltagerne er indforstået hermed.

 

 

Kost og logi

Kost under kurset indeholder kun morgenmad og kaffe. Frokost og aftensmad står for kursistens egen regning.

Logi er ikke inkluderet i kursus prisen.

 

 

Forsikring

Deltager er selv ansvarlig for at være tilstrækkeligt forsikret under aktiviteterne på kurser afholdt af Frontmed.

Deltagelse i aktiviteter afholdt af Frontmed sker på eget ansvar.

 

 

Andre forhold

Kursisten er selv ansvarlig for alle udgifter og forhold der ikke er en direkte del af undervisningen. Det gælder, men er ikke begrænset til, rejse til og fra kursusstedet, udgifter til ophold i det omfang de ikke er inkluderet i kurset og ekstra forsikring.

Frontmed forbeholder sig ret til at tage billeder/film under kurserne med henblik på, at anvende disse i markedsføringsøjemed. Ligeledes forbeholder Frontmed sig ret til at anvende kursusevalueringer i markedsføringsøjemed.

Deltagerne forpligter sig til at udfylde en helbredserklæring sandfærdigt.

Frontmed er ikke ansvarlig for skade opstået på personer eller materiel under vores kurser. Herunder også skader på kursisternes beklædning, tyveri og hærværk. Frontmed kan heller ikke gøres ansvarlig for skader eller andre forhold der kan henføres til vejr, uroligheder, trafikale problemer eller andre forhold som er uden for vores kontrol.

Alle aktiviteter er underlagt dansk lovgivning og alle tvister mellem Frontmed og kunde/kursist kan udelukkende retsligt afgøres ved dansk ret.

Alle kurser hos Frontmed er videns og færdighedskurser. Kursister der består kurserne får ikke delegeret kompetencerne på baggrund af kursusdeltagelsen. Kursisterne er selv ansvarlige for at opnå fornøden lægelig delegering for de lærte færdigheder.

 

 

Afvisning af deltager

Frontmed forbeholder sig ret til at afvise deltagere på kurserne uden yderligere begrundelse. Ligeledes forbeholder Frontmed sig ret til at bortvise kursusdeltagere fra aktiviteter afholdt af Frontmed såfremt deltagerne ikke efterkommer anvisninger fra instruktørerne, forstyrre undervisningen eller på anden måde er til gene for kurset, øvrige deltagere, eller andet forbundet med Frontmed. En sådan bortvisning medfører ikke refundering af kursusprisen til deltageren. Alle afvisninger vil ske skriftligt.

Ligeledes kan deltagere som vurderes som værende ikke egnede afvises under kurset.

 

 

Alder

Deltagere under 18 år skal have tilladelse fra forældre/værge for at deltage på kurserne. Denne fremsendes på mail og skal afleveres i underskrevet stand på 1. kursus dag. Sker dette ikke kan deltageren ikke fortsætte på kurset.

Frontmed forbeholder sig ret til at kontakte forældre/værge forud for kursusstart. 

Deltagere som ikke er myndige skal have forudgående godkendelse fra Frontmed, for at deltage på kurset.

 

 

Særlige behov

Deltagere med særlige behov f.eks. ordblindhed, fysiske/psykiske handicap eller kronisk sygdom, skal forud tilmelding indhente godkendelse fra Frontmed.